Katholiek Onderwijs Gent-Zuid v.z.w.


nieuwen bosch basisschool logo nieuwen bosch internaat logo onze lieve vrouwcollege vrije basisschool logo onze lieve vrouw presentatie internaat logo onze lieve vrouwe instituut logo vrije basisschool crombeen logo
Het Schoolbestuur of de inrichtende macht draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid van de scholen en internaten. Het Schoolbestuur organiseert het onderwijs en kent attesten, getuigschriften en diploma's toe. Ons Schoolbestuur is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel het oprichten, het uitrusten en het besturen van inrichtingen van vrij katholiek onderwijs en waarvan de leden in een Algemene Vergadering de onbezoldigde bestuurders (zie verder) benoemen. Het Schoolbestuur bevordert de coördinatie en de solidariteit tussen zijn scholen. In ons Schoolbestuur zijn 5 scholen en 3 internaten gevestigd. Voor het dagelijkse beleid is de lokale schooldirectie verantwoordelijk.

Elke directeur is in zijn school de rechtstreekse plaatsvervanger van het Schoolbestuur. Vandaar dat een optimalisatie van de contacten en de communicatie tussen het Schoolbestuur en de plaatselijke directie van het grootste belang is. De vele vergaderingen van diverse advies- en overlegorganen binnen de school en de scholengemeenschap vormen een geformaliseerd contactmoment. Daarnaast hebben bij tal van gelegenheden heel wat (informele) overlegmomenten plaats. Tenslotte kan de directie in specifieke situaties ook gemakkelijk tot een ad hoc overleg met zijn Schoolbestuur overgaan.

De opvoedingsprojecten van onze scholen vinden hun fundament in "de pedagogie van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen" in "de pedagogie van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie (St-Niklaas)" en in het eigen opvoedingsproject : Wij willen onze leerlingen/internen het christelijke verhaal aanbieden in eerbied voor en in dialoog met de pluraliteit van deze tijd. Daarom leren wij hen omgaan met diversiteit en plaatsen wij waarden zoals respect en zorg voor de anderen, ook voor hen die het moeilijker hebben, centraal. Wij bieden onze leerlingen vieringen, bezinningsmomenten en activiteiten ten voordele van de derde en de vierde wereld aan. Hun eigen inbreng wordt daarbij sterk aangemoedigd en geapprecieerd.

Wij leiden scholen en internaten met een hart, veilig en gezond. Wij zijn een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten, ondersteunend en administratief personeel, internaatsopvoed(st)ers, schoonmaakpersoneel, graadcoördinatoren, directies en Schoolbestuursleden. Samen proberen wij een open klimaat van hartelijkheid en vertrouwen te realiseren.

Katholiek Onderwijs Gent-Zuid v.z.w.


Hoofdzetel
Lange Violettestraat 29
9000 Gent
KBOnr. 0409.855.088 RPR Gent
vzwkaogentzuid@telenet.be

Facility, Financial, Safety Management
Dhr Batselé Piet
Tweebruggenstraat 34
9000 Gent
Tel: 09 225 47 44
batpiet@scarlet.be

Vrije Basisschool Nieuwen Bosch

nieuwen bosch basisschool logo
Tweebruggenstraat 34
9000 Gent
tel. 09 225 54 85
www.nieuwenbosch.be

Nieuwen Bosch Humaniora

nieuwen bosch humaniora logo
Lange Violettestraat 65
9000 Gent
tel. 09 223 96 08
www.nieuwenbosch.be

Internaat Nieuwen Bosch

nieuwen bosch internaat logo
Lange Violettestraat 65
9000 Gent
tel. 09 233 48 92
www.nieuwenbosch.be

Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege

onze lieve vrouwcollege vrije basisschool logo
Langestraat 70
9050 Gent-Ledeberg
tel. 0470 97 97 08
www.onzebasisschool.be

Internaat Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie 1

onze lieve vrouw presentatie internaat logo
Langestraat 66
9050 Gent-Ledeberg
tel. 09 230 30 99
www.olvc-internaat.be

Internaat Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie 2

onze lieve vrouw presentatie internaat logo
Zuidstraat 3
9050 Gent-Ledeberg
tel. 09 230 30 99
www.olvc-internaat.be

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut

onze lieve vrouwe instituut logo
Tweebruggenstraat 55
9000 Gent
tel. 09 225 46 44
www.olvigent.be

Vrije Basisschool Crombeen

vrije basisschool crombeen logo
Tentoonstellingslaan 4
9000 Gent
tel. 09 269 06 43
www.basisschoolcrombeen.be

Internaat Onze-Lieve-Vrouw-Julie Billiart

Tweebruggenstraat 36
9000 Gent
Bouwproject

Een nieuw internaat: “Internaat Onze – Lieve – Vrouw - Julie Billiart”

Op 1 september 2015 opent het schoolbestuur Katholiek Onderwijs Gent - Zuid een nieuw internaat. Het internaat zal de naam dragen van Jullie Billiart. Zij is de stichteres van de congregatie Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen, de kloosterorde die meer dan 200 jaar geleden de basis gelegd heeft van Nieuwen Bosch en het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut.

Voor wie is het nieuwe internaat bedoeld?

Het nieuwe internaat is bedoeld voor meisjes van de derde graad secundair onderwijs
Zowel leerlingen van de secundaire scholen van ons schoolbestuur, als leerlingen uit andere scholen zijn welkom.
Leerlingen van het secundair onderwijs en leerlingen van het basisonderwijs die een internaat zoeken in de buurt kunnen uiteraard nog altijd terecht in het bestaande internaat van ons schoolbestuur: internaat Nieuwen Bosch.
Tussen de beide internaten zal nauw worden samengewerkt. In het nieuwe internaat zijn ook twee rolstoelaangepaste kamers voorzien.

Wat bieden we?

In een veilige en warme, familiale omgeving willen wij de internen vanuit christelijke inspiratie de nodige ondersteuning bieden om zich te ontwikkelen tot evenwichtige jongvolwassenen. Zo kunnen ze met open vizier en zin voor verantwoordelijkheid de toekomst tegemoet gaan. Wij bieden onze internen de nodige structuur door middel van een duidelijke dagindeling, waarin we streven naar evenwicht tussen studie en ontspanning. Onze studiebegeleiding is erop gericht de leerlingen te helpen bij hun groei naar planmatige organisatie van hun taken en efficiënt studeren. In het bijzonder voor leerlingen van de derde graad willen we een schakel zijn tussen het secundair en het hoger onderwijs.

Wenst u meer inlichtingen?

Neem contact op met:

Mevr. Viviane Engels
Internaat Onze-Lieve-Vrouw-Julie Billiart
Tweebruggenstraat 36
9000 Gent
Telefoon: 09 233 48 92
GSM: 0473 12 55 62
E-mail: vzwkaogentzuid@telenet.be

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008
  • 009